Thông báo

Công bố thông tin từ Metaway Med dành cho các cổ đông, các nhà đầu tư tiềm năng và các nhà phân tích tài chính bao gồm các thông báo về lãi suất cho các kỳ trả lãi, thông báo về ngày đăng ký cuối cùng cho các kỳ trả lãi, các nghị quyết của hội đồng quản trị về phê duyệt phương án phát hành trái phiếu...

Nội dung đang được cập nhật...
Công bố thông tin

Công bố thông tin từ Metaway Med dành cho các cổ đông, các nhà đầu tư tiềm năng và các nhà phân tích tài chính bao gồm các thông báo về lãi suất cho các kỳ trả lãi, thông báo về ngày đăng ký cuối cùng cho các kỳ trả lãi, các nghị quyết của hội đồng quản trị về phê duyệt phương án phát hành trái phiếu...

Báo cáo tài chính

Công bố thông tin từ Metaway Med dành cho các cổ đông, các nhà đầu tư tiềm năng và các nhà phân tích tài chính bao gồm các thông báo về lãi suất cho các kỳ trả lãi, thông báo về ngày đăng ký cuối cùng cho các kỳ trả lãi, các nghị quyết của hội đồng quản trị về phê duyệt phương án phát hành trái phiếu...